توافق و آزادسازی یک باب منزل مسکوني در بلوار شهدای خوزان