بانک ایده شهری
شهروندان گرامی میتوانند، ایده های کاربردی خود را در راستای فعالیتهای شهرداری یا درآمدزایی برای شهرداری در این قسمت به اطلاع مدیران برسانند.