• تاریخچه تاکسی رانی

  در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.

 • ساختار سازمان

  در این قسمت ساختار سازمان قرار میگیرد

 • مدیران سازمان تاکسی رانی

  نام : مدیر

  نام خانوادگی

  سمت: مدیرعامل

  نام : مدیر

  نام خانوادگی

  سمت: مدیرعامل

  نام : مدیر

  نام خانوادگی

  سمت: مدیرعامل

  نام : مدیر

  نام خانوادگی

  سمت: مدیرعامل

  نام : مدیر

  نام خانوادگی

  سمت: مدیرعامل

 • تاریخچه تاکسی رانی

  در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.در این قسمت مطالبی در مورد تاریخچه قرار میگیرد.

 • معرفی سازمان

  در این قسمت مطالب مربوط به معریفی سازمان قرار میگیرد

 • گزارش عملکرد

  در این قسمت گزارش عملگرد نوشته میشود.

اطلاعات مربوط به آژانس ها و دفاتر

در این قسمت اطلاعات مربوط به آژانس ها و دفاتر قرار میگیرد.

اطلاعات مربوط به خطوط

در این قسمت اطلاعات مربوط به خطوط قرار میگیرد

رفاهیات دو

در این قسمت مطالب مربوط به رفاهیات قرار میگیرد

رفاهیات یک

در این قسمت مطالب مربوط به رفاهیات قرار میگیرد

جدول تخلفات

در این قسمت جدولی از تخلفات ذکر میشود.

آیین نامه 2

در این قسمت یک اییین نامه قرار میگیرد .

آیین نامه 1

در این قسمت یک اییین نامه قرار میگیرد .

نرخ/تعرفه

در این قسمت نرخ و تعرفه ها مشخص میشود

معرفی اپلیکیشن باربرگ

در این قسمت اپلیکیشن باربرگ معرفی میشود.

اشیای پیدا شده

یک شی گم شده نوشته شود

اشیای پیدا شده

یک شی پیدا شده نوشته شود

تاکسی تلفنی میلاد

در این قسمت توضیحاتی در مورد تاکسی تلفنی نوشته میشود.

تاکسی تلفنی میلاد

در این قسمت توضیحاتی پیرامون تاکسی تلفنی نوشته میشود.

آموزش تاکسی ران ها

در این قسمت مطالبی در مورد تاکسی ران ها نوشته میشود.

آموزش شهروندی 1

توضیحاتی در مورد آموزش شهروندی نوشته شود

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
captcha

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس

8413711111

03133646102