1. معرفی نامه از   آژانس/ معرفی نامه مالک تاکسی/ معرفی نامه از هیئت مدیره شرکت
 2. داشتن حداقل23 و حداکثر 60 سال سن
 3. اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه ( با شرط تاهل)
 4. اصل و کپی پایان خدمت / معافیت / کفالت و ... از خدمت وظیفه عمومی
 5. اصل و کپی گواهینامه رانندگی ( پایه یکم -  پایه دوم - پ دو)
 6. اصل و کپی کارت ملی
 7. اصل و کپی مدرک تحصیلی (یا کارنامه / یا گوهی نامه های فنی حرفه ای)
 8. کپی صفحه اول دفرچه بیمه ( تامین اجتماعی، خدمات درمانی،‌طلایی و ...)
 9. اصل و کپی برگ سبز خودرو( فقط به نام متقاضی)
 10. اصل و کپی بیمه خودرو( در قسمت مورد استفاده عبارتهای ( آژانس / تاکسی ) درج شده باشد)
 11. کپی پشت کارت سوخت
 12. کپی معاینه فنی خودرو (دارای اعتبار)
 13. کپی تست گاز خودرو(دارای اعتبار)
 14. کپی برگ عوارض سالیانه خودرو( منتهی به سال جاری)
 15. 2 عدد عکس پرسنلی 4*3 ( پشت زمینه سفید ، رنگی ، جدید)

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess15
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102