مدارک مورد نیاز جهت فعالیت در زمینه سیستم های اعلام و اطفا حریق اتوماتیک44879

1. مدارک شرکت ثبت شده بویژه تصویر اساسنامه (موضوع فعالیتدر زمینه (( طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک)) در اساسنامه قید شده باشد).

2.معرفی یک نفر کارشناس مکانیک یا تاسیسات دارای مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و ارائه تصویر دانشنامه و شماره نظام مهندسی که در هامش آن این جمله درج شده باشد(مسئولیت سیستم اعلام حریق شرکت …………….. بعهده اینجانب است)مهر با امضا و مهر نظام مهندسی.

3.معرفی یک نفر کارشناس مکانیک یا تاسیسات دارای مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و ارائه تصویر دانشنامه و شماره نظام مهندسی که در هامش آن این جمله درج شده باشد(مسئولیت سیستم اعلام حریق شرکت …………….. بعهده اینجانب است)مهر با امضا و مهر نظام مهندسی.

4.ارائه جواز صنفی از از اتحادیه برق و الکترونیک

5.آدرس، تلفن و کروکی محل شرکت و تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت

6-کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 از مدیر عاملو مدیران فنی (افراد معرفی شده در بند های 2 و 3 )

7.ارائه موارد فوق به صورت اسکن شده بر روی cd

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess138
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102