1.تکمیل فرمهای تعهد نامه شامل:

-دودکش ها در مرحله سفتکاری و پایانکار (توسط مهندس ناظر)

-تعهد نامه مهندس ناظر و مالک

-تعهد نامه مالک در خصوص حفظ و نگهداری تجهیزات آتش نشانی

2.ارائه  اصل کلیه فاکتورهای تجهیزات نصب شده آتش نشانی شامل:

کلید محافظ جان، کپسولهای خاموش کننده، پمپ آتش نشانی، شیشه سکوریت

3.ارائه نقشه های سیستم اعلام و اطفا حریق جهت اخذ تائیدیه

4.ارائه چک لیست گارانتی سیستم اعلام حریق امضا و ممهور شده توسط شرکت مجری، مهندس ناظر، کارفرما و شرکت فروش تجهیزات (مارک تائید شده توسط سازمان آتش نشانی)

5.تائیدیه  جعبه های آتش نشانی(اف)

6.تائیدیه استاندارد آسانسور

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
sess-7
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102