1- تصدي و اجراي كليه طرحهاي مطالعاتي و اجرايي و عمراني مربوط به تاكسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني.

2- تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات.

3- تدوين و تصويب آئين نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه هاي داخلي موردنياز در چارچوب اهداف و وظايف قانوني سازمان.

4- اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسي داران.

5- نظارت بر امور رفاهي، درماني، تأميني، فرهنگي، بازرگاني، خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسيدار و تاكسيران.

6- برنامه ريزي در امور اجرايي، كنترل، بازرسي امور انضباطي و تشويقي و خدماتي.

7-اصلاح و ايجاد سيستم تاكسيراني متناسب با بافت شهر و جمعيت و وضعيت ترافيكي آن.

8-استفاده از امكانات در اختيار، در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آئين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل مربوط به آن.

9-بكارگيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تأمين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاكسيراني متناسب و هماهنگ با ساير وسايل حمل و نقل عمومي درون شهري.

10-توسعه و تكميل سيستم تاكسيراني با برنامه ريـزي و سيـاست گذاري مناسـب و پيش بيني لازم به منظور تأمين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاكسي، براي سرويس هاي عمومي و ويژه.

11-بالا بردن سطح دانش و كارائي پرسنل و رانندگان و دارندگان تاكسي در امور تاكسيراني و علي الخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها.

12-استفاده و بكارگيري امكانات در جهت تأمين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهاي قانوني و انجام امور كارشناسي و مشاوره و تهيه تعرفه هاي خدماتي و ايجاد امكانات لازم براي سرمايه گذاري و راه اندازي سيستمهاي جديد تاكسيراني و يا مكمل سيستم هاي موجود با همكـاري و مشاركت كليه اشخاص و مـوسسات اعتبـاري و سرمايـه گذاري مجاز و بانكها و جذب مشاركت مردم و انجام هر نوع عمليات مالي و بازرگاني در زمينه هاي مربوط به تاكسيراني اعم از واردات و صادرات، خريد و فروش، اجاره و استيجاره و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت آئين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اشاره شده در صدر اساسنامه مصوب جلسه مورخ 10/8/74 هيأت محترم وزيران و آئين نامه هاي مالي با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط.

13-اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاكسيراني و جلب همكاري ساير ارگانها و نهادها و وزارتخانه ها در جهت تأمين و تجهيز سيستم تاكسيراني.

14-بررسي و محاسبه ميزان كرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاكسي و آرم و ظرفيت مجاز كليه تاكسيها با رعايت كامل مقررات آئين نامه اجرايي قانون مربوط و دستورالعمل هاي صادره از سوي شورايعالي ترافيك و وزارت كشور.

15-مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبكه مسيرهاي تاكسيراني درون شهري با استفاده از مطالعات مربوط به مبدأ- مقصد سفرهاي شهري و با رعايت و در نظر گرفتن طول مسيرها و تعداد خطوط و نيازمنديهاي مراكز خدمات شهري و بازدهي كار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنين تشخيص و اعلام اولويت خطوط و مسيرهاي مشخص شده با توجه به تمركز جمعيت، بويژه در مناطق كارگري، كارمندي، دانشجويي، مدارس و مناسبت هاي خاص نظير مسابقات ورزشي، جشنهاي مذهبي و ملي و اجتماعات مردمي و غيره...

16-نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص كه به نمايندگي شهرداري به صورت حقيقي يا حقوقي متقبل ارائه سرويس در مسيرهاي عمومي و يا مشخص شده گرديده اند.

17- صدور و لغو پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) از طريق شهرداري يا سازمان براساس مفاد آئين نامه تصويبي و دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت كشور.

18- تمديد اعتبار پروانه تاكسيراني در صورت دارا بودن شرايط متقاضي مندرج در آئين نامه.

19-صدور موافقتنامه اصولي وپروانه بهره برداري جهت اشخاص حقيقي و حقوقي طبق مفاد مواد9 و 13 آئين نامه و تباصر ذيل آنها.

20- بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم درخصوص تعداد پروانه تاكسيراني و تعداد تاكسيهاي موجود و تاكسي هايي كه در طول يكسال و پنج سال آينده به ناوگان تاكسيراني اضافه مي شود.

21-تهيه آمار كليه تاكسيها و وسائط نقليه داراي پلاك نارنجي و وسائط نقليه داراي پلاك سفيد و يا هر رنگ ديگر كه با داشتن امتياز يا اجازه تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر اشتغال دارند.

22- اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آئين نامه تصويبي و قبول تصميم هاي هيأت هاي انضباطي و رعايت دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت كشور از متقاضي صدور پروانه تاكسيراني.

23-استخدام افراد مورد نياز با رعايت مقررات مالي و استخدامي و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اين اساسنامه.

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟

طراحی جدید سایت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102