برگزاری جلسه  هماهنگی خدمات‌شهری در مورد راهپیمایی اربعین 98
برگزاری جلسه  هماهنگی خدمات‌شهری در مورد راهپیمایی اربعین 98
برگزاری جلسه  هماهنگی خدمات‌شهری در مورد راهپیمایی اربعین 981
برگزاری جلسه  هماهنگی خدمات‌شهری در مورد راهپیمایی اربعین 982