جهت شرکت در این مزایده با شهرداری مرکزی تماس بگیرید...