اولین سفر استاندار اصفهان به خمینی شهر جهت افتتاح طرح های شهرداری خمینی شهر

  • اولین سفر استاندار اصفهان به خمینی شهر جهت افتتاح طرح های شهرداری خمینی شهر

اولین سفر استاندار اصفهان به خمینی شهر جهت افتتاح طرح های شهرداری خمینی شهر