نویدی دیگر در توسعه و عمران شهری

شهردار حاج حیدری:
یه گام باقی مانده تا احداث بلوار آیت الله احمدی

به همت مجموعه شهرداری، با حمایت اعضای شورای شهر و همکاری مالکین بلوار توحید به خیابان سفیر امید وصل شد.

گزارش سه ماهه کار و سازندگی در خمینی شهر